Obsługa Ksiąg Handlowych („pełna księgowość”)

  • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • wyliczanie należnych podatków (VAT, PIT, CIT, Akcyza) i przygotowywanie deklaracji oraz zeznań podatkowych,
  • sporządzanie obowiązkowych rocznych sprawozdań finansowych (US, KRS),
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych (GUS),
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Skarbowymi,
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych,
  • obsługa dofinansowań i refundacji PFRON,
  • na życzenie Klienta pomoc w przygotowywaniu biznes planów i analiz finansowych.